Realizace klíčových aktivit projektu

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on email

Realizace projektu SPRSS na Uherskohradišťsku III

Město Uherské Hradiště je realizátorem projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, jehož podstatou je komunitní plánování sociálních služeb v regionu. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny pracovní skupiny a Řídící skupina projektu, které se setkávají v pravidelných intervalech. Tato setkání jsou založena na vzájemné spolupráci mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, jejichž cílem je dosažení shody v oblasti plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Důležité první setkání zástupců poskytovatelů a  zadavatelů sociálních a  navazujících služeb se  uskutečnilo 5.  prosince 2017. Účastníkům byl představen projekt a možnosti, jak se aktivně zapojit do realizace tohoto projektu.  

Součástí jednotlivých aktivit projektu jsou také školení členů odborných pracovních skupin a  Řídící skupiny projektu. Oba semináře proběhly v první polovině roku 2018 a  byly především zaměřeny na proces plánování sociálních služeb.

V rámci komunitního plánování je důležité zapojit i veřejnost, proto byla v průběhu měsíce března (5. 3. – 15.  3. 2018) připravena Výstava poskytovatelů sociálních služeb, jež proběhla v prostorách kina Hvězda Uherské Hradiště. Vernisáže se zúčastnili nejen zástupci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale také samotní uživatelé a  samozřejmě i veřejnost. Návštěvníci měli možnost seznámit se nejen se sociálními službami, které jsou poskytovány v regionu Uherské Hradiště, ale dozvěděli se více informací o  připravovaných akcích projektu a  byly jim představeny nově registrované sociální služby, jež působí na Uherskohradišťsku. Této výstavy se  účastnilo celkem 22 organizací, které poskytují registrované sociální služby a 4 organizace, které poskytují služby navazující.

Pro širokou veřejnost byla připravena celodenní akce s názvem Burza poskytovatelů sociálních služeb, jež se uskutečnila 22. 6. 2018 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Formou velkoplošných panelů byly prezentovány jednotlivé sociální služby působící na Uherskohradišťsku. Svou činnost a výrobky svých klientů představilo 11 poskytovatelů sociálních a navazujících služeb a  chráněných dílen v dřevěných stáncích. Výrobky byly prodejné a  výtěžek z prodeje posloužil pro rozvoj klientů jednotlivých zařízení. Součástí akce byla také prezentace kompenzačních pomůcek pro zrakově a sluchově postižené občany. Přítomní měli možnost aktivně se zapojit do dílniček, jež byly svou činností zaměřené na malé i velké účastníky, s  možností vyzkoušet si výtvarnou techniku Enkaustiku či si vyrobit slušivý šperk z korálků. Tajemným světem muzikoterapie návštěvníky v  rámci dvou muzikoterapeutických workshopů provedla Eva Lorencová a Miroslava Veselá.

V letních měsících proběhla aktualizace Katalogu sociálních služeb na Uherskohradišťsku. Katalog byl v průběhu měsíce září vydán a pro veřejnost je k dispozici v budově Městského úřadu Uherské Hradiště, v budově Informačního centra a  bude dostupný na všech akcích realizovaných v rámci aktivit projektu. V elektronické podobě je přístupný na webových stránkách http://socialnisluzby.mesto-uh.cz.

Další ročník Výstavy poskytovatelů sociálních služeb, byl zahájen 21. února 2019 výstava byla realizována v prostorách kina Hvězda. Až do 15. března 2019 se veřejnost mohla seznámit se sociálními službami, které působí na Uherskohradišťsku.  Při příležitosti vernisáže výstavy byla veřejnost seznámena s koncepcí strategického dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2019-2021 a současně také s možností veřejného připomínkování. Tento strategický dokument vymezuje především dlouhodobé, ale i krátkodobé cíle v oblasti dalšího vývoje a  směřování sociálních služeb v regionu Uherské Hradiště. Po té co budou připomínky zapracovány, bude následovat schvalovací proces, tisk a distribuce dokumentu mezi spolupracující subjekty.

V polovině měsíce června město Uherské Hradiště v rámci realizace projektu SPRSS na Uherskohradišťsku III pro občany připravilo další ročník Burzy poskytovatelů sociálních služeb, akce se uskutečnila v pátek 14. 6. 2019 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Mimo prezentaci sociálních služeb byl pro veřejnost připraven bohatý kulturní program,  dílničky a jiné zajímavé aktivity jako např. Workshop znakového jazyka, Canisterapie či soutěž v jízdě na invalidním vozíčku.

Jako nejdůležitější výstup v rámci komunitného plánování je považován vypracovaný strategický dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uehrskohradišťsku na období 2019-2021. Materiál byl v průběhu dubna 2019 schválen Zastupitestvem města Uherské Hradiště, jeho hlavním cílem je nastavení sociálních služeb tak, aby zohledňovaly potřeby obyvatel v území a zároveň byly efektivní, pružné, dostupné a poskytované v dobré kvalitě.  Dokument je dostupný jak v tištěné, tak také v elektronické podobě.

Skip to content