Druhy sociálních služeb

Sociální poradenství

poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Sociální poradenství zahrnuje podle zákona o sociálních službách základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.

 • základní sociální poradenství – je základní činností při poskytování všech druhů služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit
 • odborné sociální poradenství – je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí

Služby sociální péče

napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Jsou poskytovány jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Některé z poskytovaných služeb jsou poskytovány bezplatně, jiné za úhradu. Výše úhrady je stanovena prováděcím předpisem (Vyhláška MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).

 • osobní asistence
 • pečovatelská služba
 • tísňová péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby
 • podpora samostatného bydlení
 • odlehčovací služby
 • centra denních služeb
 • denní stacionáře
 • týdenní stacionáře
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • chráněné bydlení
 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence

napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou sociálním vyloučením potencionálně ohroženy z důvodu krizové sociální situace, nebo pro jejich životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Jsou poskytovány ve formě pobytové, ambulantní či terénní.

 • raná péče
 • telefonická krizová pomoc
 • tlumočnické služby
 • azylové domy
 • domy na půl cesty
 • kontaktní centra
 • krizová pomoc
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • noclehárny
 • služby následné péče
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • sociálně terapeutické dílny
 • terapeutické komunity
 • terénní programy
 • sociální rehabilitace

 

Více informací na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Skip to content