Ment. a komb. postižení

Seznam sociálních služeb:

Podpora samostatného bydlení – Diakonie ČCE – středisko CESTA

Posláním podpory samostatného bydlení je poskytovat sociální službu osobám s duševním onemocněním a osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služba podporuje klienty ve zvládání samostatného bydlení i specifické projevy zdravotního znevýhodnění na základě individuálních potřeb. Cílem je obnovovat a rozvíjet jejich přirozené  i získané praktické dovednosti, schopnosti, znalosti, a

Raná péče – Diakonie ČCE – středisko CESTA

Raná péče nabízí odbornou pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci rodinám s dětmi se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a ohroženým ve vývoji. Cíle služby: pomoc rodině při zorientování se v dané životní situaci, podpora vývoje dítěte, metodické vedení rodičů (jak pracovat s dítětem, podpora jejich schopností a

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE, oblast Otrokovice, pobočka Uherské Hradiště

Sociálně terapeutická dílna je místem, kam docházejí lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem služby je, aby se tito lidé v produktivním věku, co nejvíce přiblížili běžnému životu, jaký žijí lidé bez postižení. Služba pomáhá lidem s handicapem, aby si osvojili co nejvíce pracovních schopností a dovedností, tyto si dokázali

Středisko rané péče EDUCO Zlín

Posláním střediska je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku dítěte. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působíme ve Zlínském kraji. Činnosti: podpora rodiny, provázení rodiny v období raného

Terapeutická dílna Klíček

Posláním služby je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných pracovních a sociálních návyků, soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastním smysluplný život. Hlavním cílem služby je podpora uživatele v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné k samostatnému životu. Dalším z cílů je zvýšit šanci uživatelů žít běžný život

Terénní odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby je prostřednictvím poskytované individuální pomoci a podpory umožnit uživatelům, kteří žijí v domácnostech a rodinách a jsou odkázáni na pomoc jiných osob, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a trávit svůj čas tam, kde jsou zvyklí, aniž by byla snížena kvalita jejich života.    

Zdravotně sociální středisko UH nemocnice

Zdravotně sociální středisko je umístěno v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s., v budově O. Nepřetržitě po dobu 24 hodin zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči, ostatní služby (jako jsou např. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, akviziční činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů) jsou

Skip to content