Sociální služby

Seznam sociálních služeb:

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Uherské Hradiště

Asociace se zabývá volnočasovými aktivitami rodin se zdravotně postiženými dětmi, jako jsou psychorehabilitační a integrační ozdravné pobyty, výlety, besídky, víkendové pobyty apod. Největší důraz je kladen na jejich potřeby a zájmy. Rodiče jsou pak informováni o novinkách a změnách v oblasti sociálně právní, případně jsou organizovány odborné přednášky. Asociace pomáhá

Azylové bydlení Cusanus

Posláním Azylového bydlení Cusanus je podpořit člověka v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ženy, muži i páry zde nacházejí dočasné ubytování a další podporu při dosahování příznivých změn ve svém životě. Snahou zařízení je vytvářet bezpečné prostředí a cíleně přispívat k začlenění uživatelů do běžného života společnosti. Zařízení

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, PETRKLÍČ, o.p.s.

Azylový dům poskytuje ubytování na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok, dále podporu a pomoc při zajištění základních potřeb ženám a matkám s dětmi v tíživé životní situaci. Služba také nabízí bezpečné zázemí a psychickou podporu pro řešení své situace, bezplatné sociální poradenství, individuální dlouhodobé poradenství v sociálně-právních problémech a podpora

Azylový dům sv. Vincence

Azylový dům nabízí ubytování a pomoc při zajištění základních životních potřeb mužům, ženám a párům v krizové situaci. Dále organizace nabízí klientům pomoc v sociálně-právních problémech, pomoc při řešení otázek zaměstnání, vzdělávací činnost, sociální práce, resocializační program atd.  

Centrum denních služeb pro seniory

Posláním Centra denních služeb pro seniory je poskytovat ambulantní službu, která nabízí přiměřenou individuální pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí a ve společnosti svých vrstevníků.  

Centrum duševního zdraví (CDZ) v Uherském Hradišti

Smyslem center duševního zdraví je zapojit lidi s problémy s duševním zdravím znovu do společnosti a umožňovat jim žít dál svůj život mezi svými příbuznými a přáteli s adekvátní podporou terénních i ambulantních služeb. Naše péče je zaměřena na podporu všech složek klientova života. Služba má formu terénní – v

Centrum na podporu integrace cizinců

Posláním Centra je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb – odborného sociálního poradenství, právního poradenství, realizace výuky českého jazyka a sociokulturních kurzů a dalších doplňkových aktivit. Posláním odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora cizincům, kteří

Centrum osobní asistence

Posláním osobní asistence je umožnit seniorům a osobám se zdravotním, tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením se začlenit s maximálně možnou a chtěnou měrou zpět do společnosti, žít v přirozeném prostředí s rodinou, přáteli, naplňovat smysluplně svůj život činnostmi, které by dělal sám, kdyby mohl a udržovat kontakt se společenským prostředím.

Centrum sv. Sáry

Podporuje rodiny nacházející se v obtížné životní situaci, která by mohla negativně ovlivnit vývoj dětí. Pracovnice pomáhají rodičům svou situaci aktivně řešit tak, aby nedošlo k dalšímu ohrožení, prevenci odebrání dítěte z rodiny a pomoc s návratem dítěte do biologické rodiny, s cílem zkvalitnit život celé rodiny. Nabízíme podporu při

Denní centrum sv. Ludmily

Zařízení poskytuje sociální péči v podobě ambulantní sociální služby, která nabízí dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Uherského Hradiště a blízkého okolí individuální pomoc a podporu soběstačnosti při začleňování se do běžného život. Integrací se snažíme co nejvíce zabránit jejich sociální izolaci a vyloučení ze společnosti. Uživatelům služby

Denní stacionář – Diakonie ČCE – středisko CESTA

Posláním služby je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Služba pomáhá naplňovat osobní cíle svých klientů, a to zejména při osvojování a upevňování dovedností v oblasti sebeobsluhy a snaží se dosahovat pozitivních změn v jejich životě.

Dobrovolnické centrum

Prostřednictvím dobrovolníků pomáháme tam, kde je naší pomoci potřeba. Cílem je zvyšovat povědomí veřejnosti o dobrovolnictví jako občanské ctnosti; zapojení lidí všech věkových kategorií do dobrovolnické činnosti; školením a supervizí zajistit, aby práce dobrovolníků byla kvalitní.

Dobrovolnické centrum Maltézská pomoc o.p.s.

Dobrovolnické aktivity jsou psychosociální pomocí výše uvedeným skupinám. Dobrovolníkova aktivita směřuje ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, k sociálně-terapeutickým činnostem a rovněž při obstarávání osobních záležitostí. Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už v domácnosti nebo pobytovém zařízení, a snaží se skrze společné

Domácí hospic Antonínek

Posláním Domácího hospice Antonínek je poskytnutí péče a podpory nevyléčitelně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci v domácím prostředí. Toto poslání naplňujeme činností multidisciplinárního týmu složeného z řad lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psycholožky, pastorační pracovnice a duchovních. Služba nabízí: všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala péči o

Domácí pečovatelská služba

Posláním je poskytovat kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života. Cílem je poskytovat službu tak, aby uživatel mohl

Domácí zdravotní a hospicová péče

Posláním Domácí zdravotní a hospicové péče je pomáhat lidem, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osamocení v nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Domácí zdravotní péče navazuje a doplňuje péči ústavní a snaží se o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň o zmírnění následků při jeho ztrátě.

Domácí zdravotní péče

Poskytujeme zdravotní péči v přirozeném domácím prostředí. Financování péče je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Cíl a předpis péče je stanoven na podkladě léčebného plánu praktického lékaře pacienta/specialistsy (Poukaz na ošetření/DP). Zdravotníci poté dojíždí realizovat předepsané zdravotní výkony do pacientova domova. díky profesionálním schopnostem si umí zdravotníci poradit nejen s řadou zdravotnických

Domov pokojného stáří Boršice

Zařízení zajišťuje pro uživatele dle jejich individuálních potřeb: komplexní péči, ubytování, stravování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov pokojného stáří má bezbariérový přístup, výtah a kapli, kde se koná každý den mše svatá. Žádost

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Kunovice Cihlářská

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich individuálních potřeb: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Medlovice

Rada Zlínskmého kraje na svém 33. zasedání dne 21.11.2022 – usnesení č. 0944/R33/22 souhlasila se záměřem příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště ukončit poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením ID 7895834 v organizační jednotce Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice,  dle přílohy č. 1025-22-P01. Současně Rada

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Na Bělince

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Na Bělince je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, ošetřovatelské, zdravotní a výchovné péče dle individuálních potřeb klientů. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života, dle jejich možností a schopností, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Staré Město

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich individuálních potřeb: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Velehrad Buchlovská

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nedílnou součástí

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Velehrad Vincentinum

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich potřeb komplexní celoroční péči: ubytování, stavování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Domov pro seniory Buchlovice

Domov pro seniory Buchlovice poskytuje pobytovou sociální službu občanům, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo péči pro zachování důstojného a aktivního způsobu života. Služba je určena seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.  Tyto osoby potřebují podporu a pomoc v oblasti zdraví, péče o

Domov pro seniory Uherské Hradiště

Domov pro seniory poskytuje klientům na základě jejich individuálních potřeb pobytové sociální služby, které zahrnují  poskytování ubytování, stravy, pomoc s péčí o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv. Služba se snaží podporovat a co nejdéle udržet stávající

Domov pro seniory Uherský Ostroh

Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich individuálních potřeb ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči, aktivizační činnosti. Je možné zajistit kadeřnici i pedikérku (dle přání klientů dochází do zařízení externě).  

Domov se zvláštním režimem – Velehrad Buchlovská

Sociální služba je poskytována v jedné z budov v areálu Domova pro osoby se zdrvotním postižením Velehrad – Buchlovská. tato budova je oddělena plotem, má samostatnou zahradu s terasou. Prostředí je uzpůsobeno cílové skupině, bezpečné prostředí zajišťuje systém ochranných prvků. Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich potřeb komplexní celoroční péči:

Domov se zvláštním režimem Buchlovice

Domov poskytuje pobytovou sociální službu osobám s různými typy demence, kteří z důvodu trvalých změn zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči, kterou jim nemůže zajistit rodina nebo návazná služba. Poskytování kvalifikované sociální služby je přizpůsobeno specifickým potřebám uživatelů tak, aby mohli prožít co nejspokojenější život, a to v oblasti

Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště

Domov se zvláštním režimem poskytuje klientům na základě jejich individuálních potřeb pobytové sociální služby, které zahrnují poskytnutí ubytování, stravy, pomoc s péčí o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv. Služba se snaží podporovat a co nejdéle udržet

Ergo Uherské Hradiště

Poskytování služeb sociální rehabilitace je zaměřeno především na hledání životní perspektivy, samostatného bydlení, podporu seberealizace a sebeuplatnění při nácviku pracovních činností, podporu přátelství, kontaktů v běžné společnosti a komunikaci, pomoc při jednání s úřady a prosazování vlastních práv. Sociální rehabilitace připravuje programy, které jsou zaměřeny na celoživotní aktivizaci a vzdělávání

Charitní domov Hluk

Poskytuje pobytovou službu rodinného typu, pomoc a podporu se zajištěním komplexní péče osobám, jež nemohou dlouhodobě ze zdravotních, sociálních či rodinných důvodů nebo z důvodů pokročilého věku zajišťovat své životní potřeby ve svých domácnostech a jejich rodina nemůže péči poskytnout. Zařízení umožňuje vést uživatelům plnohodnotný život, proto je kladen důraz

Charitní domov pro řeholnice Velehrad

Charitní domov pro řeholnice je zařízení rodinného a církevního typu, které zajišťuje pro uživatelky dle jejich individuálních potřeb: ubytování, stravování, zdravotní a ošetřovatelskou péči, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, vytváření podmínek pro

Chráněná dílna Lidumila

Hlavním posláním chráněné dílny je poskytnout práci lidem se zdravotním postižením a přizpůsobit pracovní podmínky jejich zdravotnímu stavu. Stále v našem výrobním programu zůstává šití našich klasických výrobků dětské kapsáře, polštářky ve tvaru zvířátek, dopravních prostředků, látkových panenek, vybavení postýlek, hrací deky a další. Zhotovování výšivek a šití zakázek pro

Chráněné bydlení sv. Cyrila a Metoděje

Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem s tělesným, lehkým mentálním a kombinovaným postižením v mladším či produktivním věku aktivní podporu při jejich osamostatňování či začleňování do běžné společnosti.   Chráněné bydlení je umístěno v dvoupodlažním bezbariérovém rodinném domě, který se nachází v obci Velehrad, v klidné zástavbě mezi samostatně stojícími

Chráněné bydlení Ulita

Posláním Chráněného bydlení Ulita je vytvářet prostor k získání a upevňování schopností a dovedností umožňujících začlenění do společnosti dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří jsou za individuálně stanovené míry podpory osobního asistenta schopni částečně samostatného života. Cílem Chráněného bydlení Ulita je na základě zájmu uživatele a individuálně stanovené míry podpory

Intervenční centrum Zlínského kraje při Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, pracoviště Uherské Hradiště

Posláním Intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby žijící s nimi ve společném obydlí, a vlivem domácího násilí se dostaly do nepříznivé sociální situace a nejsou schopny tuto situaci řešit či jí předcházet. Pomocí sociálního poradenství a

Klub důchodců Uherské Hradiště

Ke své činnosti využívá Klub důchodců klubovnu a dle potřeby i ostatní prostory v budově Senior centra UH, Kollárova 1243 v Uherském Hradišti. Vyvíjí aktivní činnost v oblasti kulturního vyžití, cestování a mnoha dalších činností pro seniory.

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Jarošov

Posláním sociální služby je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Sociální služba podporuje samostatnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.  

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Rostislavova

Posláním služby je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti. Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti uživatelů služby a o jejich zařazení do běžné společnosti

Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Staré Město, Velehradská

Posláním sociální služby je vytvářet lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením takové podmínky, aby mohli žít důstojně běžným způsobem života v přirozeném prostředí a stali se rovnocennými členy společnosti. Pracovníci svým profesionálním přístupem usilují o maximální rozvoj soběstačnosti klientů služby a o jejich zařazení do běžné

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

Cílem je nabízet kontaktní a poradenskou službu jak v kontaktním centru, tak v terénu v Uherském Hradišti a nejbližších městech (Staré Město, Kunovice, Uherský Brod a Bojkovice). Základní ideou zařízení je reagovat nabídkou programů na vývoj místní drogové scény a potřeby klientů a veřejnosti z tohoto vývoje vyplývající (komunitní princip).

Labyrint – centrum sociální rehabilitace

Labyrint – centrum sociální rehabilitace usiluje o začlenění dospělých osob s duševním onemocněním do většinové společnosti. Uživatelé jsou podporováni a motivováni k nezávislosti, samostatnosti a soběstačnosti, a to prostřednictvím poskytování sociální rehabilitace formou ambulantní a terénní služby. Prostřednictvím rozvíjení sociálních kontaktů, sociálních a pracovních dovedností, zprostředkování kontaktů se společensko-kulturním prostředím

Linka SOS Zlín, příspěvková organizace

Linka SOS poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám, které prožívají určitou životní situaci jako zátěžovou, nepříznivou nebo ohrožující a neumí ji řešit vlastními silami. Cílem služby je: zpřehlednit klientovo prožívání situace a zabrzdit případné ohrožující chování, poskytnout vhodné prostředí k projevení emocí, podpořit řešení situace vlastními silami klienta, poskytnout pomoc

Maltézská pomoc, o.p.s. – Centrum Uherské Hradiště

Jde o služby poskytované rodině s dítětem či dětmi, nacházející se v obtížné životní situaci, která by mohla ohrozit vývoj dětí. Služba pomáhá rodičům nepříznivou situaci aktivně řešit, usiluje o podporu odpovědného rodičovského chování a zlepšení životní situace celé rodiny. Rodině poskytujeme podporu při výchovných problémech a vzdělávání dětí, posílení

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

NZDM TULiP poskytuje ambulantní, popřípadě terénní službu osobám ve věku od 12 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky

Občanská poradna Uherské Hradiště

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství, zejména v oblastech sociálního zabezpečení, pracovněprávních, majetkových, rodinných a mezilidských vztahů, bydlení, ochrany spotřebitele, dluhové problematiky apod. Poradenství je bezplatné, anonymní, nezávislé a nestranné. Poradna podporuje soběstačnost uživatele a vždy respektuje jeho přání ohledně řešení problémů.

Odborné sociální poradenství

Zapsaný spolek, jehož cílem je sdružovata a pomáhat osobám se zrakovým psotižením. Prostřednictvím sítě svých specializovaných pracovišť pomáhá těmto osbám začlenit se do společnsoti. Přispívá ke zvyšování jejich samostatnosti, osobního rozvoje, informovanosti a soběstačnosti. Nabízí činnosti k aktivnímu využívání volného času. Základní činnosti služby: pomoc a podpora pro zrakově psotižené

Odborné sociální poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout ucelené informace, konkrétní profesionální rady, podporu a pomoc osobám, kteří jsou vzhledem ke svému věku či zdravotního postižení v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi. Poradenství má pomoci těmto osobám lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich

Odborné sociální poradenství – Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Uherské Hradiště

Poradenské centrum poskytuje odborné poradenství a pomoc osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Poradenské centrum svými činnostmi posiluje psychickou odolnost a stabilitu klientů a podporuje jejich schopnosti optimálně se zapojit do běžného života

Odborné sociální poradenství – Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, pobočka Uherské Hradiště

Odborné sociální poradenství spočívá ve specializovaném poradenství, osobám se sluchovým postižením. Tím se předchází sociálnímu vyloučení této skupiny, napomáhá k její seberealizaci a vyrovnávání příležitostí ve společnosti. Hlavní činností je pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Zprostředkování navazujících služeb. Pracovníci vycházejí z potřeb uživatele

Odlehčovací služba Boršice

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, zajistit pečovatelskou a ošetřovatelskou péči tak, aby nestrádal a necítil se osamělý po dobu pobytu. Cílem odlehčovací služby je také pomoci rodině, která má člena rodiny v nemocničním zařízení a čeká na umístění do jiného zařízení, krátkodobě vypomoci s pobytovou

Odlehčovací služba Hluk

Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a uživatelům zajistit komplexní péči tak, aby nestrádali a necítili se osamělí po dobu pobytu. Domov zajišťuje pro uživatele dle jejich individuálních potřeb: ubytování, stravování, výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při zvládaní

Osobní asistence – VČELKA sociální služby o.p.s.

Terénní sociální služba poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo postižení sníženou soběstačnost, a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu druhé osoby. Péče je poskytována v přirozeném sociálním prostředí, nejčastěji v domácnosti klienta. Osobní asistence je na rozdíl od pečovatelské služby poskytována nepřetržitě. V rámci osobní

Pečovatelská služba – VČELKA sociální služby o.p.s

Terénní sociální služba poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří mají díky svému věku, nemoci nebo postižení sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc další osoby. Péče je poskytována doma – ve vlastním, přirozeném prostředí. V rámci pečovatelské služby organizace poskytuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní

Pečovatelská služba Babice

Posláním Pečovatelské služby Babice je poskytovat svým uživatelům podporu a pomoc při péči o jejich osobu a domácnost. Tato podpora a péče je jim poskytována zejména v jejich domácnosti a vychází z jejich potřeb a schopností.

Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Uherské Hradiště

Školská poradenská zařízení participují na vzdělávacím procesu, a to zvláště v těch případech, kdy je tento vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Hlavní součástí činnosti PPP je přímá práce s dětmi a žáky škol a školských zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání a s

Podpora samostatného bydlení – Diakonie ČCE – středisko CESTA

Posláním podpory samostatného bydlení je poskytovat sociální službu osobám s duševním onemocněním a osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služba podporuje klienty ve zvládání samostatného bydlení i specifické projevy zdravotního znevýhodnění na základě individuálních potřeb. Cílem je obnovovat a rozvíjet jejich přirozené  i získané praktické dovednosti, schopnosti, znalosti, a

Probační a mediační služba Uherské Hradiště

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Cíle činnosti PMS: usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do

Prodejna a půjčovna zdravotnických potřeb

Prodejna nabízí širokou škálu zdravotnických běžných potřeb a také novinky pro onkologické pacienty jako jsou prsní epitézy, paruky nebo speciální prádlo. Dále zde můžete najít speciální obuv, ponožky a vložky do bot pro diabetiky nebo chladící obaly na inzulíny. A v neposlední řadě také běžný sortiment jako jsou ortézy, bandáže,

Přeprava osob se zdravotním handicapem

Cílem je prostřednictvím bezbariérových vozidel zajistit lidem se zdravotním postižením možnost „pohybu“. Dopravu mohou využít jednotlivci, ale i skupiny a různé organizace. Řidiči vozidla vyzvednou klienta přímo v místě bydliště a dopraví tam, kam bude potřebovat.

Přeprava osob se zdravotním handicapem

Posláním je zprostředkovat převoz lidem se zdravotním postižením z místa na místo, a také podporu a soběstačnost při začleňování se do společnosti. Cílem je prostřednictvím bezbariérových vozidel zajistit lidem se zdravotním postižením možnost „pohybu“. Dopravu mohou využít jednotlivci, ale i skupiny a různé organizace.   Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů

Raná péče – Diakonie ČCE – středisko CESTA

Raná péče nabízí odbornou pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci rodinám s dětmi se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a ohroženým ve vývoji. Cíle služby: pomoc rodině při zorientování se v dané životní situaci, podpora vývoje dítěte, metodické vedení rodičů (jak pracovat s dítětem, podpora jejich schopností a

Raná péče pro Moravu a Slezsko

Služba je zaměřena na podporu rodiny, podporu psychomotorického vývoje dítěte s důrazem na rozvoj jeho komunikačních schopností, posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech a vytváří pro dítě i rodinu podmínky sociálního začleňování. Cílem služby rané péče je sociální integrace rodiny a dítěte. Tento hlavní cíl služby

Rodinné centrum Akropolis

Zapsaný spolek AKROPOLIS provozuje volnočasové, vzdělávací, rozvojové a pohybové aktivity pro různé generace. V centru najdete celé spektrum aktivit na podporu rodiny, kurzy pro rodiče s dětmi, jazykové kurzy, rozvojové vzdělávací programy a semináře pro dospělé a pohybové aktivity. Důležitým pilířem je dětská skupina Miniškolka Rolnička určená pro děti od

Senior centrum UH

Posláním pečovatelské služby je poskytovat komplex terénních pečovatelských služeb. Pečovatelská služba zajišťuje kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení určité omezení. Umožňuje lidem, zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, kompenzovat jejich sníženou soběstačnost a oddalovat umístění do pobytové služby.

Signál v tísni

Projekt Signál v tísni je realizován ve spolupráci s Městskou policií a Rychlou záchrannou službou a pod patronací Města Uherské Hradiště. Je určen pro rizikovou skupinu osob, které se mohou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ocitnout v ohrožení života a zdraví nebo v nouzové situaci, například ohrožením trestnou činností jiné

Sociálně aktivizační služba

Zapsaný spolek, jehož cílem je sdružovat a pomáhat osobám se zrakovým postižením. Prostřednictvím sítě svých specializovaných pracovišť pomáhá těmto osobám začlenit se do společnosti. Přispívá ke zvyšování jejich samostatnosti, osobního rozvoje, informovanosti a soběstačnosti. Nabízí činnosti k aktivnímu využívání volného času. Základní činnosti služby: pomoc a podpora pro zrakově postižené

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, pobočka Uherské Hradiště

Sociálně aktivizační služby jsou zacíleny na uspokojování přirozených potřeb sluchově handicapovaných klientů v oblasti odpočinku a osobnostního růstu. Zajišťují rozvoj informovanosti, zájmů, všeobecného rozhledu. Podporují rozvoj mezilidských vztahů, jak v komunitě, tak mimo ni a stimulují klienty poradenského centra k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času. Uskutečňování jednotlivých aktivit probíhá

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – VČELKA sociální služby o.p.s.

Terénní sociální služba poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Péče je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta. V rámci sociálně aktivizační služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, sociálně – terapeutická činnost, tj. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE, oblast Otrokovice, pobočka Uherské Hradiště

Sociálně terapeutická dílna je místem, kam docházejí lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem služby je, aby se tito lidé v produktivním věku, co nejvíce přiblížili běžnému životu, jaký žijí lidé bez postižení. Služba pomáhá lidem s handicapem, aby si osvojili co nejvíce pracovních schopností a dovedností, tyto si dokázali

Sociální rehabilitace

Posláním sociální rehabilitace je upevňovat a posilovat osobní kompetence, schopnosti a dovednosti klienta, které potřebuje k samostatnému a spokojenému životu. Dalším posláním sociální rehabilitace je podporovat uživatelel služby v nezávuslosti, soběstačnosti a také prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením. Základem spolupráce mezi CZP-ZK a klientem je maximální využití stávajících

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Raná péče je komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného věku se zdravotním postižením. Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. Jde o službu terénní, která se poskytuje převážně v přirozeném prostředí klienta a je poskytována také na Uherskohradišťsku. Služba nabízí konzultace v rodinách klientů a

Středisko humanitární pomoci (humanitární sklad)

Na základě žádosti zájemců o přímou pomoc jsou prováděna sociální šetření v bydlišti žadatele. Je zjišťován skutečný rozsah potřebné pomoci, jsou posuzovány okolnosti, které byly příčinou vzniku nepříznivé situace a rovněž je posuzováno, zda poskytnutí přímé pomoci bude mít pozitivní dlouhodobější dopad na řešení situace a zda má žadatel snahu

Středisko rané péče EDUCO Zlín

Posláním střediska je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku dítěte. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působíme ve Zlínském kraji. Činnosti: podpora rodiny, provázení rodiny v období raného

Středisko výchovné péče Help

Středisko výchovné péče je školským zařízením poskytujícím preventivně-výchovnou péči určenou dětem a mladistvým od 6 do 18 let včetně, případně do ukončení jejich profesní přípravy. Středisko je zařízením ambulantního a celodenního typu, zaměřujeme se na poradenství, konzultační a terapeutickou činnost v oblasti řešení poruch chování a negativních jevů. Pracujeme s

Terapeutická dílna Klíček

Posláním služby je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných pracovních a sociálních návyků, soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastním smysluplný život. Hlavním cílem služby je podpora uživatele v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné k samostatnému životu. Dalším z cílů je zvýšit šanci uživatelů žít běžný život

Terénní odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby je prostřednictvím poskytované individuální pomoci a podpory umožnit uživatelům, kteří žijí v domácnostech a rodinách a jsou odkázáni na pomoc jiných osob, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a trávit svůj čas tam, kde jsou zvyklí, aniž by byla snížena kvalita jejich života.    

Terénní odlehčovací služba PAHOP

Terénní odlehčovací služba, kterou poskytujeme je založena na pomoci v jejich domácím prostředí. Může se jednat o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kterým zajišťuje péči blízká, či jiná pečující osoba. Službu poskytujeme na zákaldě Smlouvy o poskytnutí sociální služby formou jednorázové nebo pravidelné

Terénní odlehčovací služba sv. Hedviky

Posláním terénní odlehčovací služby svaté Hedviky je poskytování podpory a pomoci lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Základní činnosti služby: základní sociální poradenství (zdarma), pomoc při zvládání běžných

Terénní programy ARGO, společnost dobré vůle Zlín, z.s.

Prostřednictvím terénních programů kontaktujeme a nabízíme pomoc sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům, žijícím na území Zlínského kraje. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v místě bydliště klientů pomáháme řešit problémové životní situace a zmírňujeme jejich následky.

Tlumočnická služba

Posláním tlumočnických služeb je pomoci klientům v komunikaci s okolním světem. Naši pracovníci usilují o překonávání komunikačních a informačních bariér, hájí zájmy klientů a podporují co největší možnou nezávislost osob se sluchovým postižením na druhých osobách či institucích.

Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Zlín

Podpora nevidomých a slabozrakých lidí na cestě k jejich samostatnému a nezávislému životu. Služby zahrnují: pomoc při výběru vhodných pomůcek a nácvik práce s nimi, nácvik dovedností (péče o sebe, členy rodiny a domácnost, prostorová orientace a samostatný pohyb a nácvik tras – i s vodicím psem, psaní na stroji

Zdravotně sociální středisko UH nemocnice

Zdravotně sociální středisko je umístěno v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s., v budově O. Nepřetržitě po dobu 24 hodin zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči, ostatní služby (jako jsou např. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, akviziční činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů) jsou

Skip to content