Zdravotní znevýhodnění

Seznam sociálních služeb:

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Raná péče je komplex služeb orientovaný na celou rodinu dítěte raného věku se zdravotním postižením. Služby jsou zaměřeny na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. Jde o službu terénní, která se poskytuje převážně v přirozeném prostředí klienta a je poskytována také na Uherskohradišťsku. Služba nabízí konzultace v rodinách klientů a

Středisko rané péče EDUCO Zlín

Posláním střediska je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku dítěte. Dětem a rodinám pomáháme v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působíme ve Zlínském kraji. Činnosti: podpora rodiny, provázení rodiny v období raného

Terapeutická dílna Klíček

Posláním služby je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných pracovních a sociálních návyků, soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastním smysluplný život. Hlavním cílem služby je podpora uživatele v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné k samostatnému životu. Dalším z cílů je zvýšit šanci uživatelů žít běžný život

Terénní odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby je prostřednictvím poskytované individuální pomoci a podpory umožnit uživatelům, kteří žijí v domácnostech a rodinách a jsou odkázáni na pomoc jiných osob, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a trávit svůj čas tam, kde jsou zvyklí, aniž by byla snížena kvalita jejich života.    

Terénní odlehčovací služba PAHOP

Terénní odlehčovací služba, kterou poskytujeme je založena na pomoci v jejich domácím prostředí. Může se jednat o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kterým zajišťuje péči blízká, či jiná pečující osoba. Službu poskytujeme na zákaldě Smlouvy o poskytnutí sociální služby formou jednorázové nebo pravidelné

Terénní odlehčovací služba sv. Hedviky

Posláním terénní odlehčovací služby svaté Hedviky je poskytování podpory a pomoci lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Základní činnosti služby: základní sociální poradenství (zdarma), pomoc při zvládání běžných

Tlumočnická služba

Posláním tlumočnických služeb je pomoci klientům v komunikaci s okolním světem. Naši pracovníci usilují o překonávání komunikačních a informačních bariér, hájí zájmy klientů a podporují co největší možnou nezávislost osob se sluchovým postižením na druhých osobách či institucích.

Tyfloservis, o.p.s. – Krajské ambulantní středisko Zlín

Podpora nevidomých a slabozrakých lidí na cestě k jejich samostatnému a nezávislému životu. Služby zahrnují: pomoc při výběru vhodných pomůcek a nácvik práce s nimi, nácvik dovedností (péče o sebe, členy rodiny a domácnost, prostorová orientace a samostatný pohyb a nácvik tras – i s vodicím psem, psaní na stroji

Zdravotně sociální středisko UH nemocnice

Zdravotně sociální středisko je umístěno v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s., v budově O. Nepřetržitě po dobu 24 hodin zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči, ostatní služby (jako jsou např. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, akviziční činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů) jsou

Skip to content