Zdravotní znevýhodnění

Seznam sociálních služeb:

Raná péče – Diakonie ČCE – středisko CESTA

Raná péče nabízí odbornou pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci rodinám s dětmi se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a ohroženým ve vývoji. Cíle služby: pomoc rodině při zorientování se v dané životní situaci, podpora vývoje dítěte, metodické vedení rodičů (jak pracovat s dítětem, podpora jejich schopností a

Raná péče pro Moravu a Slezsko

Služba je zaměřena na podporu rodiny, podporu psychomotorického vývoje dítěte s důrazem na rozvoj jeho komunikačních schopností, posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech a vytváří pro dítě i rodinu podmínky sociálního začleňování. Cílem služby rané péče je sociální integrace rodiny a dítěte. Tento hlavní cíl služby

Signál v tísni

Projekt Signál v tísni je realizován ve spolupráci s Městskou policií a Rychlou záchrannou službou a pod patronací Města Uherské Hradiště. Je určen pro rizikovou skupinu osob, které se mohou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ocitnout v ohrožení života a zdraví nebo v nouzové situaci, například ohrožením trestnou činností jiné

Sociálně aktivizační služba

Zapsaný spolek, jehož cílem je sdružovat a pomáhat osobám se zrakovým postižením. Prostřednictvím sítě svých specializovaných pracovišť pomáhá těmto osobám začlenit se do společnosti. Přispívá ke zvyšování jejich samostatnosti, osobního rozvoje, informovanosti a soběstačnosti. Nabízí činnosti k aktivnímu využívání volného času. Základní činnosti služby: pomoc a podpora pro zrakově postižené

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, pobočka Uherské Hradiště

Sociálně aktivizační služby jsou zacíleny na uspokojování přirozených potřeb sluchově handicapovaných klientů v oblasti odpočinku a osobnostního růstu. Zajišťují rozvoj informovanosti, zájmů, všeobecného rozhledu. Podporují rozvoj mezilidských vztahů, jak v komunitě, tak mimo ni a stimulují klienty poradenského centra k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času. Uskutečňování jednotlivých aktivit probíhá

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – VČELKA sociální služby o.p.s.

Terénní sociální služba poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Péče je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta. V rámci sociálně aktivizační služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, sociálně – terapeutická činnost, tj. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede

Sociálně terapeutická dílna NADĚJE, oblast Otrokovice, pobočka Uherské Hradiště

Sociálně terapeutická dílna je místem, kam docházejí lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem služby je, aby se tito lidé v produktivním věku, co nejvíce přiblížili běžnému životu, jaký žijí lidé bez postižení. Služba pomáhá lidem s handicapem, aby si osvojili co nejvíce pracovních schopností a dovedností, tyto si dokázali

Sociální rehabilitace

Posláním sociální rehabilitace je upevňovat a posilovat osobní kompetence, schopnosti a dovednosti klienta, které potřebuje k samostatnému a spokojenému životu. Dalším posláním sociální rehabilitace je podporovat uživatelel služby v nezávuslosti, soběstačnosti a také prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením. Základem spolupráce mezi CZP-ZK a klientem je maximální využití stávajících

Skip to content