Senioři

Cílová skupina seniorů zahrnuje občany se sníženou soběstačností a nesoběstačné, kteří aktuálně využívají jakoukoli sociální službu (stávající uživatelé sociálních služeb) a senioři, kteří jsou potenciálními uživateli sociálních služeb. V tomto případě se jednalo o občany starší 60 let, jejichž zdravotní stav není dobrý, vykazuje takové zhoršení, že o sociální službě uvažují, mohli by se stát brzy jejími uživateli. Aktuálně ovšem žádnou sociální službu nevyužívají.

Seznam sociálních služeb:

Rodinné centrum Akropolis

Zapsaný spolek AKROPOLIS provozuje volnočasové, vzdělávací, rozvojové a pohybové aktivity pro různé generace. V centru najdete celé spektrum aktivit na podporu rodiny, kurzy pro rodiče s dětmi, jazykové kurzy, rozvojové vzdělávací programy a semináře pro dospělé a pohybové aktivity. Důležitým pilířem je dětská skupina Miniškolka Rolnička určená pro děti od

Senior centrum UH

Posláním pečovatelské služby je poskytovat komplex terénních pečovatelských služeb. Pečovatelská služba zajišťuje kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení určité omezení. Umožňuje lidem, zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, kompenzovat jejich sníženou soběstačnost a oddalovat umístění do pobytové služby.

Signál v tísni

Projekt Signál v tísni je realizován ve spolupráci s Městskou policií a Rychlou záchrannou službou a pod patronací Města Uherské Hradiště. Je určen pro rizikovou skupinu osob, které se mohou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ocitnout v ohrožení života a zdraví nebo v nouzové situaci, například ohrožením trestnou činností jiné

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, pobočka Uherské Hradiště

Sociálně aktivizační služby jsou zacíleny na uspokojování přirozených potřeb sluchově handicapovaných klientů v oblasti odpočinku a osobnostního růstu. Zajišťují rozvoj informovanosti, zájmů, všeobecného rozhledu. Podporují rozvoj mezilidských vztahů, jak v komunitě, tak mimo ni a stimulují klienty poradenského centra k aktivnímu a smysluplnému využívání volného času. Uskutečňování jednotlivých aktivit probíhá

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – VČELKA sociální služby o.p.s.

Terénní sociální služba poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Péče je poskytována v přirozeném sociálním prostředí klienta. V rámci sociálně aktivizační služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, sociálně – terapeutická činnost, tj. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede

Terénní odlehčovací služba

Posláním odlehčovací služby je prostřednictvím poskytované individuální pomoci a podpory umožnit uživatelům, kteří žijí v domácnostech a rodinách a jsou odkázáni na pomoc jiných osob, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a trávit svůj čas tam, kde jsou zvyklí, aniž by byla snížena kvalita jejich života.    

Terénní odlehčovací služba PAHOP

Terénní odlehčovací služba, kterou poskytujeme je založena na pomoci v jejich domácím prostředí. Může se jednat o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, kterým zajišťuje péči blízká, či jiná pečující osoba. Službu poskytujeme na zákaldě Smlouvy o poskytnutí sociální služby formou jednorázové nebo pravidelné

Terénní odlehčovací služba sv. Hedviky

Posláním terénní odlehčovací služby svaté Hedviky je poskytování podpory a pomoci lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Základní činnosti služby: základní sociální poradenství (zdarma), pomoc při zvládání běžných

Zdravotně sociální středisko UH nemocnice

Zdravotně sociální středisko je umístěno v areálu Uherskohradišťské nemocnice a. s., v budově O. Nepřetržitě po dobu 24 hodin zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči, ostatní služby (jako jsou např. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, akviziční činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientů) jsou

Skip to content