Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Osoby ohrožené sociálním vyloučením (OOSV) jsou různorodou skupinou, týká se zejména: osob užívajících návykové látky, osob bez přístřeší, osob propuštěných z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, osob propuštěných ze školského zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy, osob odcházejících z pěstounské péče z důvodu dosažení zletilosti, dlouhodobě nezaměstnaných, osob trpících chudobou a osob nacházejících se v okamžité nebo dlouhodobé krizové situaci.

Seznam sociálních služeb:

Probační a mediační služba Uherské Hradiště

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný

Terénní program Cusanus

Posláním terénního programu Cusanus je vyhledávání a kontaktování lidí na ulic, kteří jsou bezprostředně ohroženi bezdomovectvím, vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života

Terénní programy ARGO, společnost dobré vůle Zlín, z.s.

Prostřednictvím terénních programů kontaktujeme a nabízíme pomoc sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům, žijícím na území Zlínského kraje. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného

Skip to content