Děti, mládež a rodiny s dětmi

Sociální služby momentálně využívají (stávající uživatelé) nebo budou případně využívat (potencionální uživatelé) rodiny, které vykazují různé míry dysfunkčního chování či mají dysfunkční charakter. Největší problémy, které tyto rodiny ohrožují, je nedostatek financí, špatná bytová situace (problémy s bydlením). Dále pak také nezájem státu řešit problémy ohrožených rodin. Jedná se tedy o rodiny, které se nacházejí v tíživé životní situaci.

Seznam sociálních služeb:

Domácí zdravotní péče

Poskytujeme zdravotní péči v přirozeném domácím prostředí. Financování péče je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Cíl a předpis péče je stanoven na podkladě léčebného plánu praktického lékaře pacienta/specialistsy (Poukaz na ošetření/DP). Zdravotníci poté dojíždí realizovat předepsané zdravotní výkony do pacientova domova. díky profesionálním schopnostem si umí zdravotníci poradit nejen s řadou zdravotnických

Intervenční centrum Zlínského kraje při Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, pracoviště Uherské Hradiště

Posláním Intervenčního centra je poskytování odborné pomoci a podpory osobám, které jsou ohroženy násilným chováním ze strany osoby blízké nebo osoby žijící s nimi ve společném obydlí, a vlivem domácího násilí se dostaly do nepříznivé sociální situace a nejsou schopny tuto situaci řešit či jí předcházet. Pomocí sociálního poradenství a

Linka SOS Zlín, příspěvková organizace

Linka SOS poskytuje prostřednictvím krizové intervence, na přechodnou dobu, pomoc a podporu osobám, které prožívají určité životní situace jako zátěžové, nepříznivé nebo ohrožující a neumí je aktuálně řešit vlastními silami. Cílem služby je: zpřehlednit klientovo prožívání situace a zastabilizovat případné ohrožující chování, poskytnout klientovi bezpečné a podpůrné prostředí k projevení

Maltézská pomoc, o.p.s. – Centrum Uherské Hradiště

Jde o služby poskytované rodině s dítětem či dětmi, nacházející se v obtížné životní situaci, která by mohla ohrozit vývoj dětí. Služba pomáhá rodičům nepříznivou situaci aktivně řešit, usiluje o podporu odpovědného rodičovského chování a zlepšení životní situace celé rodiny. Rodině poskytujeme podporu při výchovných problémech a vzdělávání dětí, posílení

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

NZDM TULiP poskytuje ambulantní, popřípadě terénní službu osobám ve věku od 12 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky

Odborné sociální poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytnout ucelené informace, konkrétní profesionální rady, podporu a pomoc osobám, kteří jsou vzhledem ke svému věku či zdravotního postižení v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženi. Poradenství má pomoci těmto osobám lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech, nalézt vhodné řešení jejich

Odborné sociální poradenství – Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Uherské Hradiště

Poradenské centrum poskytuje odborné poradenství a pomoc osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Poradenské centrum svými činnostmi posiluje psychickou odolnost a stabilitu klientů a podporuje jejich schopnosti optimálně se zapojit do běžného života

Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Uherské Hradiště

Školská poradenská zařízení participují na vzdělávacím procesu, a to zvláště v těch případech, kdy je tento vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Hlavní součástí činnosti PPP je přímá práce s dětmi a žáky škol a školských zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání a s

Prodejna a půjčovna zdravotnických potřeb

Prodejna nabízí širokou škálu zdravotnických běžných potřeb a také novinky pro onkologické pacienty jako jsou prsní epitézy, paruky nebo speciální prádlo. Dále zde můžete najít speciální obuv, ponožky a vložky do bot pro diabetiky nebo chladící obaly na inzulíny. A v neposlední řadě také běžný sortiment jako jsou ortézy, bandáže,

Rodinné centrum Akropolis

Zapsaný spolek AKROPOLIS provozuje volnočasové, vzdělávací, rozvojové a pohybové aktivity pro různé generace. V centru najdete celé spektrum aktivit na podporu rodiny, kurzy pro rodiče s dětmi, jazykové kurzy, rozvojové vzdělávací programy a semináře pro dospělé a pohybové aktivity. Důležitým pilířem je dětská skupina Miniškolka Rolnička určená pro děti od

Skip to content